Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cittadinanza

 

Cittadinanza
Vatandaşlık

İtalyan vatandaşlığı “ius sanguinis” (kan bağı) ilkesine dayanmakta olup, İtalyan baba veya anneden doğan çocuk İtalyandır; ancak anne Anayasa Mahkemesi’nin emsal teşkil eden bir kararına göre 1.1.1948 tarihinden sonra doğmuş olan küçük çocuklara vatandaşlık verilebilmektedir.

Bugün yürürlükte olan 5.12.1992 tarih 91 sayılı Vatandaşlık Kanununa göre, kişinin vatandaşlığı kazanmak veya kaybetmek hususlarındaki iradesinin etkisini gözden geçirilmekte olup, uluslararası anlaşmalardaki hükümler saklı tutulmakla birlikte, çifte vatandaşlık tanınmaktadır.

ITALYAN VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 

    a) OTOMATİK KAZANMA

  1. Doğumla;
  2. İtalya Cumhuriyeti topraklarında doğmuş olmakla. Her halikarda anne baba bilinmiyor veya vatansız ise veya bağlı bulundukları Devlet’in yasalarına göre kendi vatandaşlığını çocuklarına intikal ettiremiyorlarsa; Anne babası belli olmayan, İtalyan topraklarında terk edilmiş ve vatandaşlığı tespit edilemeyenler;
  3. Çocuğun reşit olmadan anne babayı tanıması (reşit olması halinde bir sene içerisinde vatandaşlığını seçmesi gerekecektir).
  4. Evlat edinme yoluyla, gerek bu karar İtalyan Adli Makamları’nca alınması, gerekse, yabancı bir kararın İtalya’da (çocuk mahkemeleri tarafından) tenfizine takiben, Nüfusa kayıt edilmesi mümkündür. Evlat edinilen reşit ise evlat edildikten sonra 5 sene boyunca İtalya’da ikamet etmesi halinde İtalyan vatandaşlığını talep edebilecektir (bkz.: dilekçe yoluyla vatandaşlığa geçme - natüralizasyon).
    b) DİLEKÇE İLE KAZANMA

1. İrade beyanı.

Aşağıdaki alternatiflerle mümkündür: 
Talep eden eğer 2. dereceye kadar bir (doğuştan) İtalyan vatandaşının akrabası ise : 
İtalyan Silahlı Kuvvetleri nezdinde askerlik yapmak; 
Devletin emrinde çalışmak (yurt dışı dahil); 
Reşit olmadan 2 sene ikamet etmek; 
İtalya’da doğan reşit olana kadar resmen ve kesintisiz olarak İtalya’da ikamet etmesi halinde vatandaşlığı kazanabilir.

2. Evlilik yolu ile

Dilekçe için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:
Evlilik sonrası İtalya’da altı ay resmi ikamet veya yurt dışında ikamet ediliyorsa evlilik tarihinde üç yıl sonra;
Evliliğin geçerli olması;
Sabıka olmaması;
Ulusal güvenlikle ilgili engel olmaması;
Dilekçe İtalya’da ikamet edilmesi halinde İçişleri Bakanlığı’na hitaben, ilgili ilin Valilik Makamına, yurt dışında ise ilgili İtalyan Konsolosluğuna ibraz edilir.

3. Natüralizasyon-cumhurbaşkanlığı kararıyla

Aşağıdaki koşullar gerekmektedir:

On yıl boyunca resmi ikamet;
Yeterli bir gelir;
Sabıka kaydı olmaması;
Ana vatandaşlığından vazgeçme (bazı hallerde);
İkamet süresi aşağıdaki hallerde kısaltılabilir:
İtalya’da doğan yabancılar ve İtalyan vatandaşı doğup vatandaşlığı kaybedenlerin ikinci nesile kadar akrabaları için üç sene resmi ikamet;
Avrupa Birliği Ülke vatandaşları için dört sene resmi ikamet;
Vatansız olanlar ile iltica edenler, İtalyan vatandaşları tarafından evlatlık edinilen reşit yabancılar için beş sene resmi ikamet;
İtalyan vatandaşı tarafından fiilen evlatlık olan yedi sene resmi ikamet;
Yurt içinde ve dışında İtalya Devleti’nin hizmetinde beş sene çalışmış olan yabancılardan herhangi bir ikamet süresi istenmemektedir;
Vatandaşlığa geçme dilekçesinin Cumhurbaşkanı’na hitaben yazılması ve ikamet edilen ilin Valiliğine verilir.

    c)VATANDAŞLIĞIN KAYBEDİLDİKTEN SONRA TEKRAR KAZANILMASI

Aşağıdaki hallerde mümkündür:
Otomatik şekilde
  • Ülke içerisinde ikamet ettikten bir sene sonra (bu süre içerisinde tekrar vazgeçme halleri saklı kalmak kaydıyla).
  • Talep üzerine:
  • İtalya Silahlı Kuvvetleri nezdinde fiilen askerlik yapmak;
  • Devletin nezdinde yurt dışı dahil olmak üzere memur olarak işe girmek veya işe girmiş olmak;
  • Yurt dışında ikamet edenler için: ilgili Konsolosluğa müracaatla İtalyan vatandaşlığına tekrar geçme isteğini yazılı beyanda bulunup bir sene içerisinde İtalya’da ikamet etmek;
  • 1 ocak 1948 tarihinden önce evlilik nedeniyle vatandaşlığı kaybetmiş olan kadın yazılı beyanda bulunması halinde tekrar vatandaşlığı kazanır.
VATANDAŞLIK İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

BEYANA TABİ belgeler:
Sabıka Kaydı (harcı yatırılmış şekliyle);
Aile kayıt tablosu (harcı yatırılmış şekliyle);
Tarihsel ikamet belgesi; eğer resmi ikamet edilmiş olan Belediye sayısı birden fazla ise herbir Belediye için belge tanzim etmek gerekir (harcı yatırılmış şekliyle)
Belge veya dilekçe tarihinden geriye üç yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (740 veya 101 formu) veya yetkili Gelirler Müdürlüğünden aynı döneme ait vergilerle ilgili belge.

Önemli Not: beyana tabi belge tanzim hakkı, İtalyan ve AB ülke vatandaşlarıyle, İtalya’da ikamet eden TC: vatandaşlarına tanınmış olup, İtalya’daki kamu mercilerinin denetimini yapabileceği verilerle sınırlandırılmıştır.

BEYANA TABİ OLMAYAN belgeler:

Yetkili Valilikte doldurulacak dilekçe;
Nüfusa kayıt belgesi; belgede ad, soyad, doğum yeri ve tarihi ile anne ve baba adı da kayıtlı olması gerekir; ayrıca bu belge İtalyancaya çevrilmiş ve tasdik edilmesi gerekecek;
Menşei ülke ve diğer ikamet edilen ülkelerden sabıka kaydı (AB ülke vatandaşları için bu belge şahsın beyanı ile yeterli sayılır);

25